POLITYKA PRYWATNOŚCI GETAWAY

 

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Platformy Getaway z dnia 1.01 2018 r. (Regulamin). Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 

1. DANE OSOBOWE

 

1.1 Dane osobowe przekazywane przez Ciebie przetwarzane są przez Getaway (tj. GMBS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-844, ul. Grzybowska 87), który jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Kontakt z nami może odbywać się w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: info@getaway.pl.

 

1.2. Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Ciebie, a następnie przesłanych nam za pomocą odpowiedniego formularza, danych. Przetwarzanie danych osobowych może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska Klienta, IP komputera.

 

1.3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu: (a) realizacji przepisów prawa, (b) świadczenia Usług oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie, (c) działań marketingowych Getaway.

 

1.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody lub zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację Umów przez Getaway.

 

1.5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 1.3 lit. (a) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 1.3 lit. (b) i (c), jest to ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub dobrowolnie wyrażona zgoda Klienta.

 

1.6. Twoje dane osobowe powierzane są jedynie w celu realizacji umów o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Getaway firmie hostingowej świadczącej usługi na rzecz Getaway oraz firmie rachunkowej. Dane osobowe zgromadzone przez Getaway mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

 

1.7. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną przez Ciebie zgodą.

 

1.8. Przysługuje Ci prawo do kontroli przetwarzania danych, które Ciebie dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do (a) dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Getaway; (b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; (c) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

1.9. W przypadku uzyskania przez Getaway wiadomości o korzystaniu przez Ciebie z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Getaway może przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Getaway może udostępniać Twoje dane na potrzeby związane z prawem, ochroną i bezpieczeństwem.

 

2. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

2.1. Twoje dane osobowe przekazywane są podmiotom wskazanym w Planie.

 

3. INNE DANE

 

3.1. Platforma może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Platformie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Ciebie, jeżeli Klient wszedł na Platformę przez linka, informacje o przeglądarce Klienta, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania Platformy. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Platformie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klientów.

 

4. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

 

4.1. Twoje dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Getaway stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Getaway z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji. Getaway wykorzystuje technologię securesocketlayer (SSL), która ma za zadanie szyfrowanie transmisji informacji wymienianych pomiędzy przeglądarką Klienta i stroną Getaway.

 

4.2. Do zalogowania się na Konto, konieczne jest podanie loginu i hasła dostępu. Aby zapewnić stosowny poziom bezpieczeństwa, hasło dostępu do Konta istnieje wyłącznie w formie zaszyfrowanej.

 

4.3. Jednocześnie Getaway wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną grozi przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i Twojego urządzenia szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do Twoich danych, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, powinieneś stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących Twoją identyfikację w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Getaway rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

 

5. COOKIES

 

5.1. W celu prawidłowego działania strony, Getaway korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na Twoim urządzeniu za pośrednictwem strony, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których korzystasz z strony – są to zazwyczaj: adres serwisu, data umieszczenia, data ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

 

5.2. Getaway wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Klienta oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na Twoim urządzeniu, aż do ich skasowania.

 

5.3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie Twojej tożsamości. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

 

5.4. Cookies strony są bezpieczne dla Twojego urządzenia, w szczególności nie umożliwiają one przedostania się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

 

5.5. Możesz wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości usług.

 

5.6. Getaway wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Klienta i utrzymywania sesji Klienta; dostosowania zawartości stron do preferencji Klienta, takie jak: rozpoznanie urządzenia Klienta, zapamiętanie ustawień wybranych przez Ciebie; zapewniające bezpieczeństwo danych; analiz i badań oglądalności; świadczenie usług reklamowych.

 

5.7. Getaway wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających na optymalizowanie użyteczności strony, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics; wykorzystania funkcji interaktywnych za pomocą serwisów społecznościowych, w tym: Facebook, Instagram, Google+ i inne.

 

5.8. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Możesz samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

 

5.9. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.