REGULAMIN PLATFORMY GETAWAY.PL

 

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.getaway.pl (zwaną dalej „Platformą”). Rejestrując się lub w inny sposób korzystając z Platformy, Klient (zwany dalej „Klientem”, „Ty”, „Ciebie”, „Twój”) akceptuje wcześniej niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Usługi świadczone za pośrednictwem Platformy, dostarczane są i świadczone przez GMBS, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej „Getaway”, „my”, „nas”, „nasz”), z siedzibą w Warszawie, 00-844, ulica Grzybowska 87, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000632127, NIP: 7010604217, REGON: 365171227, która jest właścicielem i administratorem Platformy.

 

Regulamin udostępniamy wszystkim bezpłatnie przed zawarciem jakiejkolwiek umowy na Platformie, a także - na Twoje żądanie - w taki sposób, który umożliwia Ci pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługujesz. Niektóre dostarczane przez Getaway specjalne usługi, mogą być objęte warunkami, które są dodatkowe i uzupełniające w stosunku do niniejszego Regulaminu. W razie rozbieżności między niniejszym Regulaminem a warunkami dotyczącymi takiej usługi specjalnej, pierwszeństwo mają warunki jej dotyczące.

 

Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, nie możesz korzystać z Platformy i Usług ani uzyskiwać do nich dostępu.

 

Platforma dostarcza usługi kierowane do osób, które są zainteresowane spersonalizowaną usługą pośrednictwa w organizacji podróży i wyjazdów.

 

Kontakt i sposób porozumiewania się między Getaway a Klientem:

 

  • mailowo pod adresem: info@getaway.pl
  • za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Platformie
  • telefonicznie pod numerem: +48 693 77 88 99 (czynny w dni robocze między godz. 10 a godz. 16)
  • listownie pod adresem: GMBS, sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.

 

Znaczenie innych pojęć używanych w Regulaminie (przy czym odniesienia do wyrażeń w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażeń w liczbie mnogiej i odwrotnie):

Klient – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Platformy

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Konto – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Getaway; wydzielona indywidualnie każdemu Klientowi, modyfikowalna część Platformy; Konto umożliwia korzystanie z pozostałych usług

Kwestionariusz – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Getaway, służąca określeniu Twoich preferencji wyjazdowych, umożliwiająca nam stworzenie Planu

Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której informujemy Cię o nowościach w ramach Platformy, poprzez okresowe przesyłanie wybranych i stosownie zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego

Plan – spersonalizowana, dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta, propozycja podróży oparta na danych wprowadzonych przez Klienta do Kwestionariusza i oferowanych usługach podmiotów trzecich

Polityka Prywatności – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Klientów; Polityka Prywatności dostępna pod adresem getaway.pl/static/privacy-policy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jego integralną część

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Getaway za pośrednictwem Platformy

Rejestracja – usługa świadczona drogą elektroniczną; procedura dokonywana w celu założenia Konta oraz ewentualnego zrealizowania Planu

Siła wyższa – zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach zawodowych, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do Getaway, jak i do Klienta, i któremu nie mogli się oni przeciwstawić, działając z należytą starannością; przykładem Siły wyższej jest zaprzestanie lub zawieszenie działalności podmiotu wskazanego w Planie, bądź brak oferowania przez niego danych usług lub atrakcji

Umowa – porozumienie zawierane między Getaway a Klientem, którego przedmiotem jest korzystanie z Usług, i którego ogólne postanowienia określa niniejszy Regulamin

Usługa – świadczenie Getaway na rzecz Klienta, w ramach którego tworzymy Plan, a następnie w imieniu i na rzecz Klienta, w oparciu o Plan, dokonujemy czynności niezbędnych do jego zrealizowania

 

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

1.1. W ramach Platformy dostarczamy bezpłatne i płatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie funkcjonalności Platformy tj.: interaktywnych formularzy, w tym rejestracji, Newslettera, Konta.

 

1.2. Każda z umów o nieodpłatne świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana w każdej chwili bez podania przyczyny, w sposób wskazany tutaj lub w dalszych postanowieniach Regulaminu. Umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza do Getaway albo zaprzestania ich używania. Możesz też zrezygnować z usług w postaci interaktywnych formularzy poprzez powstrzymanie się od korzystania z tych usług.

 

1.3. W ramach Platformy nie umieszczamy informacji handlowych ani ofert składanych w formie elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. W szczególności przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej nie mają zastosowania.

 

1.4. Obowiązuje Cię zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

1.5. Korzystając Platformy i Usług oświadczasz, że wiesz i w pełni to akceptujesz, że nie jesteśmy oferentem atrakcji i usług wskazanych w Planie, a jedynie przedstawiamy Ci skompilowane oferty podmiotów trzecich.

 

2. PLATFORMA

 

2.1. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Platformy, po Twojej stronie spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne: (a) urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu Platformy, (b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail); (c) zainstalowana i aktualna przeglądarka internetowa (d) włączona obsługa Cookies oraz JavaScript.

 

2.2. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne z zastrzeżeniem możliwych kosztów transmisji danych, które wynikają z umów zawieranych między Tobą a operatorami telekomunikacyjnych lub innymi dostawcami Internetu oraz z zakresu takiej transmisji danych.

 

2.3. Kwestionariusz oraz inne prawa udzielane Ci przez Getaway ograniczone są następującymi obostrzeniami: (a) nie możesz reprodukować, rozpowszechniać, wypożyczać czy zbywać oraz w każdy inny sposób redystrybuować pośrednio lub bezpośrednio, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, z pominięciem Getaway elementów Kwestionariusza lub Platformy, (c) modyfikować, kompilować, przeformułowywać usług, a także wykorzystywać i opracowywać własności intelektualnej należącej do nas do tworzenia własnych produktów i usług, (d) wykorzystywać własności intelektualnej należącej do nas w bezprawnym celu lub na naszą niekorzyść. Nawet jeżeli korzystasz z usług lub Platformy w ramach dozwolonego użytku, nie możesz pozbawiać ich oznaczeń copyrightowych albo innych odpowiednich oznaczeń. To samo dotyczy kopii.

 

3. KONTO

 

3.1. W celu założenia Konta, musisz dopełnić procedury rejestracji, poprzez dostarczenie niezbędnych (oznaczonych jako obowiązkowe) informacji o sobie, za pomocą interaktywnego formularza dostępnego w Platformie. Z chwilą potwierdzenia przez Ciebie dokonania rejestracji, między Tobą a Getaway zostaje zawarta umowa prowadzenia Konta i świadczenie usług na czas nieokreślony.

 

3.2. Konto zawiera dane podane przez Ciebie podczas rejestracji. Wysyłając prośbę o założenie Konta, oświadczasz i gwarantujesz, że wprowadzane przez Ciebie informacje Rejestracyjne są prawdziwe, prawidłowe i aktualne, a także pozostaną takie przez cały czas korzystania przez Ciebie z naszych Usług. W przypadku późniejszej ich zmiany, powinieneś niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza edycji Konta.

 

3.3. Konto może zostać usunięte przez Ciebie w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym, bez podania przyczyny, poprzez wysłanie Getaway wiadomości z prośbą o usunięcie Konta (również za pośrednictwem poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że wówczas musi to nastąpić poprzez adres e-mail, którym posługiwałeś się w momencie rejestracji Konta). Usunięcie Konta jest tożsame z wypowiedzeniem Umowy.

 

3.4. Zawinione przez Ciebie naruszenie Regulaminu może spowodować jedną z następujących reakcji Getaway: (a) ostrzeżenie skierowane do Klienta, (b) usunięcie Konta. Ponadto możemy usunąć Konto w przypadku, gdy ma obowiązek wypowiedzieć Umowę na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

 

3.5. Getaway o usunięciu Konta i wypowiedzeniu Umowy powiadomi Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej w e-mailu wysłanym na jego adres e-mail podany podczas rejestracji, podając podstawę takiego wypowiedzenia Umowy.

 

3.6. W następstwie wypowiedzenia umowy o prowadzenia Konta lub też innego jej zakończenia, wszelkie treści umieszczone w ramach Konta zostaną usunięte, a Ty utracisz do nich bezpowrotnie dostęp.

 

4. PLAN

 

4.1. W celu otrzymania Planu, musisz wcześniej uzupełnić i przesłać nam uzupełniony Kwestionariusz.

 

4.2. Plan zostanie Ci przedstawiony w terminie 72 godzin roboczych od jego przesłania. Zastrzegamy sobie prawo braku odpowiedzi na Kwestionariusz wypełniony w sposób ewidentnie błędny lub przesłany w celu utrudnienia działalności Getaway. Na adres e-mail podany w Twoim Koncie lub na adres e-mail podany przez Ciebie w Formularzu wyślemy powiadomienie o dostępności Planu w Koncie.

 

4.3. Jesteś zobowiązany do przyjęcia bądź wyrażenia chęci wprowadzenia zmian do Planu w terminie wskazanym w Planie. Zmiana Planu odbywa się za pośrednictwem funkcjonalności Konta.

 

4.4. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w ust. 4.3., Plan traci swą aktualność i ważność, a co za tym idzie, nie jest możliwe zawarcie na jego postawie Umowy.

 

4.5. W przypadku otrzymania przez nas prośby o sporządzenie zmienionego Planu, powyższą procedurę stosuje się odpowiednio.

 

4.6. Plan jest aktualną propozycją podróży na dzień jego sporządzenia i atrakcje lub usługi w nim wskazane, jako pozostające poza kontrolą Getaway, mogą zmieniać się z dnia na dzień. Przed zawarciem Umowy, możemy więc przesłać Ci Plan w zmienionej wersji, uwzględniający najbardziej aktualny stan rzeczywisty.

 

4.7. Akceptacja Planu następuje poprzez aktywowanie płatności zaliczki na koszty i wydatki wskazane w Planie, za pośrednictwem funkcji „Akceptuję i przechodzę do płatności”.

 

5. UMOWA

 

 

5.1. Zaakceptowanie przez Ciebie Planu jest równoznaczne ze złożeniem przez Ciebie oferty zawarcia Umowy o świadczenie Usług w pośrednictwie realizacji zaakceptowanego przez Ciebie Planu.

 

5.2. Potwierdzenie przyjęcia Planu do realizacji jest oświadczeniem Getaway o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5.1. powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Planu do realizacji dochodzi pomiędzy Tobą a Getaway do zawarcia Umowy. Mamy 24 godziny robocze na potwierdzenie przyjęcia Planu do realizacji (licząc od chwili zaakceptowania przez Ciebie Planu i złożenia polecenia przelewu). W przypadku, w którym nie potwierdzimy w powyższym terminie przyjęcia Planu do realizacji, umowa pomiędzy Tobą a Getaway nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęty do realizacji Plan zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi.

 

5.3. Z chwilą zawarcia Umowy, nie możesz już wprowadzać zmian do Planu.

 

5.4. Możemy wprowadzać zmiany do Planu spowodowane Siłą wyższą.

 

5.5. Zawierając z nami Umowę, upoważniasz nas (udzielasz nam pełnomocnictwa) do:

 

5.5.1. zawierania w Twoim imieniu i na Twoją rzecz umów z podmiotami świadczącymi usługi i atrakcje wskazane w Planie;

 

5.5.2. wykonywania czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji usług i atrakcji przewidzianych w Planie;

 

5.5.3. przekazywania podmiotom oferującym usługi i atrakcje wskazane w Planie Twoich środków pieniężnych w celu wykonania tych usług i atrakcji na Twoją rzecz;

 

5.5.4. dochodzenia roszczeń w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez podmiot realizujący usługę lub atrakcję wskazaną w Planie, z zastrzeżeniem, iż niniejsze upoważnienie będzie realizowane na szczególnych warunkach ustalonych pomiędzy Getaway a Tobą.

 

5.6. Powyższe upoważnienie (pełnomocnictwo) ograniczone jest do kwoty wskazanej w Planie będącym przedmiotem Umowy i nie może spowodować zaciągnięcie na Twoją rzecz długu lub innego ujemnego rozporządzenia Twoimi dobrami majątkowymi nieuwzględnionymi w Planie.

 

5.7. Po zawarciu w Twoim imieniu i na Twoją rzecz wszelkich umów z podmiotami oferującymi usługi i atrakcje wskazane w Planie, prześlemy Ci szczegółowy harmonogram Twojej podróży, w szczególności ze wskazaniem adresów i kontaktami do ww. podmiotów.

 

6. PŁATNOŚCI

 

6.1. Zobowiązany jesteś uiścić płatności na rzecz podmiotów świadczących usługi i atrakcje z Planu za naszym pośrednictwem. Uiszczenie przez Ciebie wymaganych płatności, w tym wynagrodzenia Getaway, jest warunkiem rozpoczęcia wykonywania Umowy.

 

6.2. W celu realizacji zaakceptowanego przez Ciebie Planu, uiszczasz 100-procentową zaliczkę na koszty i wydatki wskazane w Planie.

 

6.3. Za wykonywanie Usług Getaway pobiera wynagrodzenie prowizyjne tj. prowizję w wysokości 6% netto wartości całkowitego kosztu podróży wskazanego w Planie. Do kwoty prowizji doliczany jest podatek VAT.

 

6.4. Uiszczenie płatności następuje poprzez zewnętrzny system CashBill, obsługiwany przez CashBill SA, zarejestrowaną w Wydziale VIII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach.

 

6.5. Po wykonaniu naszej usługi otrzymasz fakturę VAT obejmującą kwotę ostatecznej prowizji, powiększonej o należny podatek VAT.

 

6.6. Nie odpowiadamy za poprawność faktur i rachunków wystawionych przez dostawców usług obcych.

 

6.7. Wynagrodzenie Getaway uiszczane jest nam z tytułu stworzenia Planu oraz działania w Twoim imieniu i na Twoją rzecz w realizacji tego Planu, nie zaś z tytułu działania na rzecz podmiotów realizujących atrakcje i usługi wskazane w Planie. Jesteś stroną umów zawieranych ze wspomnianymi podmiotami.

 

7. REKLAMACJE

 

7.1. Masz prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Platformy i nasze Usługi. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Ciebie jako osoby reklamującej, oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Platformy czy Usług. Reklamacja powinna być wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@getaway.pl lub adres do korespondencji Getaway. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, skontaktujemy się z Tobą z prośbą o jej uzupełnienie.

 

7.2. Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Otrzymasz odpowiedź na adres, z którego reklamacja została przez Ciebie wysłana albo na adres, który został przez Ciebie podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

7.3. Reklamacje w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zawieranej przez Ciebie z podmiotami wskazanymi w Planie, powinieneś kierować do tych podmiotów, jako że nie jesteśmy ich Stroną.

 

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

8.1. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje konsumentom, jako że przedmiotem Umowy jest świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 

9. NEWSLETTER

 

9.1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Getaway na rzecz Klientów, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.

 

9.2. W celu zasubskrybowania Newslettera, zamawiasz za pomocą formularza dostępnego na stronie Getaway podając swój adres poczty elektronicznej (e-mail), usługę Newslettera, a następnie uaktywnia ikonę „Chcę otrzymywać newsletter”. Z chwilą aktywowania ikony „Chcę otrzymywać newsletter”, pomiędzy Getaway a Tobą zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newslettera na czas nieoznaczony.

 

9.3. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym poprzez dezaktywację subskrypcji, poprzez odpowiedni link dezaktywacyjny, znajdujący się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.

 

9.4. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Getaway jest dobrowolna i w każdej chwili Klient może ją wycofać.

 

10. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

10.10 Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z: (a) zawinionego naruszenia przez Ciebie postanowień Regulaminu, (b) udostępniania przez Ciebie loginu lub hasła do Twojego Konta osobom trzecim, (c) sposobu, w jaki korzystasz z Platformy lub Usług, (d) krótkotrwałego uniemożliwienia lub utrudnienia w dostępie do Platformy, spowodowane koniecznością przeprowadzenia prac naprawczych, konserwatorskich czy modernizacyjnych w Platformy, z zastrzeżeniem, że żadne z powyższych wyłączeń odpowiedzialności nie ograniczają zasady, iż Klienci będący konsumentami podlegają ochronie tych przepisów obowiązujących w państwie ich zwykłego miejsca pobytu, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

 

10.2. Dane zawarte w Planie są danymi uzyskanymi od podmiotów trzecich. Nie gwarantujemy ich rzetelności lub zupełności.

 

10.3. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczeń zawartych w Planie przez podmioty trzecie, które nie działają na nasze zlecenie.

 

10.4. Masz obowiązek dopełnienia warunków formalno-prawnych takich jak warunki paszportowe lub wizowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za Twoje ewentualne błędy lub uchybienia związane z warunkami formalno-prawnymi, a w konsekwencji nieprzyznanie Ci paszportu lub wizy.

 

11. ZMIANA REGULAMINU

 

11.1. Możemy zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (nowelizacja powszechnie obowiązującego prawa lub zmiana formy organizacyjnej Getaway) lub technicznych (modernizacja Platformy lub Usług, zmiana sposobu funkcjonowania Platformy lub Usług).

 

11.2. Zostaniesz poinformowany o zmianie Regulaminu wraz z podaniem przyczyny takiej zmiany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, na który zarejestrowane jest Twoje Konto na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie powinieneś dokonać akceptacji nowych postanowień Regulaminu lub odmówić jego akceptacji oraz wypowiedzieć Umowę.

 

12. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 

12.1. W razie sporu z Getaway, jesteś uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu (właściwe adresy: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 ). Konsument może zwrócić się również o mediację lub rozstrzygnięcie do innego sądu polubownego (skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów tzw. ADR). W tym celu należy dostarczyć do Getaway, w zależności od woli konsumenta, wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista i adresy podmiotów prowadzących takie postępowania dostępne są pod tym adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 .

 

12.2. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

12.3. Jeżeli nie chcesz skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, określając właściwość sądu kierować się należy regułami określonymi we właściwym Ci akcie prawnym.

 

13. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

 

13.1. Bez uszczerbku dla innych postanowień Regulaminu, jeżeli nie jesteś konsumentem stosują się do Ciebie szczególne, następujące postanowienia:

 

13.1.1.Getaway nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Ci z winy nieumyślnej, a odpowiedzialność Getaway ogranicza się do rzeczywiście poniesionych przez Ciebie strat,

 

13.1.2. do praw i zobowiązań wynikających z Regulaminu stosuje się wyłącznie prawo polskie,

 

13.1.3. spory powstałe pomiędzy Getaway a Tobą, zostają poddane wyłącznie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Getaway,

 

13.1.4. jeżeli któreś z postanowień Regulaminu są sprzeczne ze sobą lub nieścisłe, Getaway ma uprawnienie do wiążącej Cię interpretacji Regulaminu, zaś jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, zaś w miejsce nieważnych postanowień postanowieniami pozostała część Regulaminu będzie tak interpretowana, aby ich moc prawna i skutek ekonomiczny były jak najbardziej zbliżone do postanowień nieważnych,

 

13.1.5. w przypadku rezygnacji przez Ciebie z podróży po uiszczeniu płatności zgodnie z Regulaminem, zwracamy Ci kwotę pomniejszoną o naszą prowizję, z zastrzeżeniem braku możliwości zwrócenia kosztów oznaczonych jako bezzwrotne.

 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

14.1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów będzie prawo polskie, z zastrzeżeniem, że wybór ten nie może skutkować pozbawieniem konsumenta ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa zwykłego pobytu konsumenta. Umowy zawierane są w języku polskim.

 

14.2. Polityka Prywatności, znajdująca się pod tym linkiem getaway.pl/polityka_prywatnosci.html stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 

14.3. Data wejścia w życie Regulaminu: 01.01.2018 r.